6323 2614 021 - 9674 2252 021
تهران - خیابان بنی‌هاشم - کوچه میرهاشمیان - پلاک 6 - واحد 4
رویایتان را می‌سازیم
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
7.jpeg
9.jpeg
10.jpeg
11.jpeg
14.jpeg
13.jpeg
12.jpeg
8.jpeg
3-1.jpeg
2.jpeg
1-1.jpeg
4-1.jpeg
0222222-1.jpeg
01111111-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-00.47.24.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-00.49.27.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-00.49.37.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-00.49.38-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-00.49.38.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-00.49.39-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-00.49.39.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-00.58.27.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-01.02.29.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-01.02.35.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-01.02.39.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-01.02.41.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-01.06.16.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-01.06.17.jpeg
WhatsApp-Image-2021-10-12-at-01.06.18.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-28-at-10.56.00.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-28-at-10.57.03.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-28-at-10.57.04.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-28-at-10.57.50.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-28-at-11.03.23.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-28-at-11.03.27.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-28-at-10.59.25.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-28-at-10.59.59.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-27-at-12.22.40-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-27-at-12.22.39.jpeg
WhatsApp-Image-2021-11-27-at-12.22.40.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-11-at-15.16.46-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-11-at-15.16.46-3.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-11-at-15.16.46.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-13-at-12.07.09.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-12-at-16.45.59-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-12-at-16.45.59-3.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-12-at-16.45.59-4.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-12-at-16.45.59-5.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-11-at-15.16.46-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-19-at-11.46.44-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-19-at-11.46.44.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-19-at-11.46.44-5.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-19-at-11.46.44-4.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-19-at-11.46.44-3.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-19-at-11.46.44-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-25-at-3.27.07-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-25-at-3.27.08-PM.jpeg
3-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.20-PM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.21-PM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.21-PM-3.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.21-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.22-PM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.22-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.21-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.22-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.19-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.20-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-26-at-2.38.20-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-01-at-11.54.06-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-01-at-11.54.06.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-01-at-11.54.07-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-01-at-11.54.07.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-01-at-11.54.08-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-01-at-11.54.08.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-01-at-11.54.09.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-30-at-14.26.48.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-30-at-14.26.46.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-30-at-14.26.47.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-30-at-14.26.47-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-01-01-at-11.54.05.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.14.53.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.14.58.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.14.59.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.15.00.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.15.01.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.15.02.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.14.54.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.14.55.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.14.56.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.14.57.jpeg
WhatsApp-Image-2021-12-27-at-16.14.52.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-13-at-4.52.34-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-13-at-4.52.35-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-13-at-4.52.33-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-13-at-4.52.33-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-13-at-4.52.34-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-23-at-11.41.24-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-23-at-11.41.19-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-23-at-11.41.20-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-23-at-11.41.20-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-02-23-at-11.41.23-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-03-19-at-2.13.34-PM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2022-03-19-at-2.13.34-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-03-19-at-2.13.35-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-03-19-at-2.13.35-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-03-19-at-2.13.32-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-03-19-at-2.13.32-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-03-19-at-2.13.33-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-03-19-at-2.13.33-PM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2022-03-19-at-2.13.33-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-03-19-at-2.13.34-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.10.45-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.10.45-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.10.53-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.10.53-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.10.53-AM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.10.54-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.10.54-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.10.55-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.11.05-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.11.05-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.11.06-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.11.06-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-05-at-8.10.44-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-13-at-1.22.02-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-13-at-1.22.02-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-13-at-1.22.01-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-04-13-at-1.22.03-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-09-at-3.54.47-PM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-09-at-3.54.47-PM-2.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-09-at-3.54.47-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-09-at-3.54.46-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-09-at-11.01.14-AM-1.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-09-at-11.01.14-AM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-09-at-3.58.18-PM.jpeg
WhatsApp-Image-2022-05-09-at-3.58.18-PM-1.jpeg
1-2.jpeg
2-1.jpeg
3-3.jpeg

توضیحات

پروژه زنبق(نور)

___________________________________________________

مالک : آقای علی دشت آبادی

موقعیت پروژه : نور ، شهدای گمنام ، خیابان نصیری ، زنبق 15

متراژ زمین :230متر زمین

5 طبقه تک واحدی  (170 متر)

شروع پروژه: 1400/05/13

درحال اجرا

اسکلت : بتنی

___________________________________________________

مجری : شرکت سما نوین آکام

ناظر و مدیر پروژه : جناب مهندس مهدی اصلاحی

___________________________________________________

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*